Четверг, 2019-04-18, 7:53 PM
მთავარი გვერდი ფორუმირეგისტრაციაშესვლა
მოგესალმებითVisitor
[ ახალი შეტყობინება · მონაწილენი · ფორუმის წესები · ძებნა · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
ფორუმი » Тестовый раздел » SMS » Sasiyvarulo.
Sasiyvarulo.
B@][KOДата: Вторник, 2006-09-19, 12:26 PM | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Momxmarebeli
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
TUCHA SIAMOVNEBIT DAVTSERDI ASE ROM GAINTERESEBT MAGRAM DIDIA DZALIAN
ROCA MOVAXERXEB AUCILEBLAD GAMOGIGZAVNIT.OK?_DZAMIKO_?
 
tuchaДата: Вторник, 2006-09-19, 1:16 PM | Сообщение # 17
Admin
Группа: ADMIN
Сообщений: 247
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (B@||KO)
TUCHA SIAMOVNEBIT DAVTSERDI ASE ROM GAINTERESEBT MAGRAM DIDIA DZALIAN
ROCA MOVAXERXEB AUCILEBLAD GAMOGIGZAVNIT.OK?_DZAMIKO_?

BAAAAAAZARI ARAA ROCA MOICLI DACERE SHEN OGOND DACERE biggrin

 
Tanjulka17Дата: Пятница, 2006-10-27, 11:32 PM | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Momxmarebeli
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline

მე იმდენად ვარ მოხიბლული შენით, რომ სულ ყველაფერი მავიწყდება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ხოლმე და მხოლოდ შენი ლამაზი თვალების და სახის ცქერა მინდა დაუსრულებლად... Dima miyvarxar

Добавлено (2006-10-27, 10:29 Pm)
---------------------------------------------

მე შენ მიყვარხარ. მიყვარხარ უფრო მეტად ვიდრე სიტყვებით შეიძლება ამის გადმოცემა. მიყვარს ყოველი წვრილმანი, რაც ოდნავ მაინც არის შენთან დაკავშირებული, - შენი სანდომიანი ღიმილი, შენი სასიამოვნო ხმის გაგონება, შენი თვალების საოცარი სილამაზე. მე მიყვარს შენი ნაზად შეხება და სითბო, რომელიც შენგან გადმოდის ჩემზე, მე ხომ ყოველთვის ვგრძნობ ამას...
DIMA miyvarxar

Добавлено (2006-10-27, 10:30 Pm)
---------------------------------------------

ალბათ ყოველი ახალი დღის გათენება ჩვენი მარადიული სიყვარულის ზეიმია! არცერთი დღე არ არსებობს ჩემთვის შენი ნათელი ღიმილის გარეშე. რა იქნებოდა ჩემი ცხოვრება, შენ რომ არ იყო ჩემს გვერდით.... ჩემო ძვირფასო, მიყვარხარ მთელი გულით, მიყვარხარ და მეყვარები მარადჟამს!
DIMA miyvarxar

Добавлено (2006-10-27, 10:59 Pm)
---------------------------------------------
Тоска на сердце у меня, когда не вижу я тебя, когда не слышу голос твой - я не могу найти покой! Где ты сейчас любовь моя? Мне очень грустно без тебя! DIMA MIYVARXAR

Добавлено (2006-10-27, 11:20 Pm)
---------------------------------------------
.-''''-.,.-''''-.
! Я ЛЮБЛЮ !
". ТЕБЯ ."
'''-.,.-
Я хочу держать тебя за руку
И идти в страну сладких грез,
Чтоб мечты оживали заново
И мельчали моря из слез.
Чтобы завтра казалось радужным,
А вчерашнее стало сном,
Чтоб бальзамом ложилось на душу
То, о чем мы всегда поем.
Чтоб теплом согревались солнечным
Миллионы людских сердец,
Чтобы не было небо облачным
И невзгодам пришел конец.
И тогда за дорогой темною
Нам откроется светлый путь;
Я уверена, мы найдем его
И постигнем когда-нибудь.
DIMA MIYVARXAR

Добавлено (2006-10-27, 11:27 Pm)
---------------------------------------------
Я ДУМАЮ О ТЕБЕ. heart wow
Я хочу держать тебя за руку
И идти в страну сладких грез,
Чтоб мечты оживали заново
И мельчали моря из слез.
Чтобы завтра казалось радужным,
А вчерашнее стало сном,
Чтоб бальзамом ложилось на душу
То, о чем мы всегда поем.
Чтоб теплом согревались солнечным
Миллионы людских сердец,
Чтобы не было небо облачным
И невзгодам пришел конец.
И тогда за дорогой темною
Нам откроется светлый путь;
Я уверена, мы найдем его
И постигнем когда-нибудь.
DIMA MIYVARXAR!!! love lips heart bye

Добавлено (2006-10-27, 11:32 Pm)
---------------------------------------------
Я хочу держать тебя за руку
И идти в страну сладких грез,
Чтоб мечты оживали заново
И мельчали моря из слез.
Чтобы завтра казалось радужным,
А вчерашнее стало сном,
Чтоб бальзамом ложилось на душу
То, о чем мы всегда поем.
Чтоб теплом согревались солнечным
Миллионы людских сердец,
Чтобы не было небо облачным
И невзгодам пришел конец.
И тогда за дорогой темною
Нам откроется светлый путь;
Я уверена, мы найдем его
И постигнем когда-нибудь.

 
everestaДата: Суббота, 2007-09-22, 10:01 PM | Сообщение # 19
Рядовой
Группа: Momxmarebeli
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
siyvaruli aris sjulis aRsruleba
siyvaruli aris udidesi zeciuri grZnoba, romelic RmerTma adamianebs gviboZa.
Ees is grZnobaa, romelic adamianebs erTmaneTTan gvaaxloebs, cxovrebas gvilamazebs,
sicocxlis survils gvmatebs, am codvil dedamiwaze erTmaneTis gatanaSi gvexmareba.
sabraloa adamiani, romelic usiyvarulod datovebs am qveyanas. ioane mociquli
mogviwodebs: ,,sayvarelno!Ggviyvardes erTmaneTi, radgan RvTisganaa siyvaruli." Dda
kidev: ,,visac ar uyvars, mas ar Seucnia RmerTi, vinaidan RmerTi siyvarulia." ufalma
dagvanaxa, Tu raoden vuyvarvarT codvilni,misi Seqmnili adamianebi. Cven ki imitom
gviyvars, rom pirvelad man Segviyvara. RvTis sjuli qadagebs siyvaruls da Tu
SeviyvarebT erTmaneTs, SevicnobT am grZnobas,MmaSin aRvasrulebT mis sjuls. Tu ar
gveyvareba isini, visac vxedavT, rogor SeiZleba gviyvardes RmerTi, romelsac ver
vxedavT?..
RmerTi xedavs Cvens yvela Tvisebas, Cvens codvebsac da mankierebebsac, magram
mainc vuyvarvarT. Cvenc miTumetes unda gviyvardes erTmaneTi, roca ar viciT
urTierTis faruli, boroti zraxvebi Tu qcevebi da vcdilobT Tavi dadebiT,
saukeTeso kuTxiT warmovaCinoT. MmaS, ratom ar unda gviyvardes erTmaneTi
RvTisnieri,wrfeli siyvaruliT? ra gviSlis amaSi xels? AalbaT, Suri da is
angelozi, romelic Surma eSmakad aqcia.
siyvarulSi ar aris SiSi. srulyofili siyvaruli devnis mas, radgan SiSSi
aris tanjva, RvTisnier grZnobaSi ki ar SeiZleba tanjva iyos. siyvaruli
sulgrZelia, qvelmoqmedia, ar Surs, ar ampartavnobs, ar Cadis uwesobas, ar
ganizraxavs borots, ar xarobs sicruiT, aramed mxolod _ WeSmaritebiT. es grZnoba
yovelives itans da iTmens, yvelafris wams da imedi aqvs. igi arasodes mTavrdeba.
yvelaferi rom dakargos adamianma, sami ram mainc darCeba: rwmena, imedi da
siyvaruli, xolo amaTgan siyvaruli umetesia.
da radganac, pavle mociqulis sityvebiT: ,,siyvaruli borots ar uzams
moyvass", dae, gviyvardes erTmaneTi!
vinc metanxmebit momweret aq biggrin
 
ფორუმი » Тестовый раздел » SMS » Sasiyvarulo.
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:


Хостинг от uCoz